Rentmeesterschap

Rentmeesterschap, ook wel eens "privaat beheer" of "patrimonium beheer" genoemd, houdt in dat wij het zakelijke en financiële beheer van uw vastgoedpatrimonium voor u waarnemen.
Hierbij treden wij als gemandateerde op, in de plaats van de eigenaar, in zijn relatie tot een huurder of huurders.

Ook hier is een professionele aanpak een meerwaarde. Huurders zijn dikwijls meer geneigd een onafhankelijk specialist te aanvaarden dan de volgens hen bevooroordeelde eigenaar.

Buiten onze kantooruren zijn wij steeds 24/24 7/7 bereikbaar, zonder meerkost. Dit is niet via een call-center, maar met de rentmeester zelf. Zo zal u dus nooit meer uit uw bed gebeld worden voor een banaliteit of een interventie moeten organiseren op een feestdag.Maak een afspraak

Wij doen al het mogelijke om uw investering te optimaliseren en ontlasten u van alle administratieve en praktische rompslomp die u als eigenaar heeft: 

 • Zorgen voor een permanente bewoning;
 • Screenen en zoeken naar een betrouwbare huurder;
 • De huurovereenkomst opmaken en afsluiten;
 • Opmaken van plaatsbeschrijvingen;
 • Beheer van de huurwaarborg(en) door een goede plaatsing;
 • Ontvangen van de huur en alle andere verschuldigde bedragen;
 • De wettelijk en contractueel voorziene indexeringen jaarlijks toepassen;
 • Eindafrekening maken en innen;
 • Innen van achterstallen;
 • Klachtenbehandeling en de nodige briefwisseling doen;
 • De dagdagelijkse problemen (onderhoud) met huurders opvolgen;
 • Controleren (op inhoudingplicht) en betalen leveranciers;
 • Opvolgen van verzekeringsdossiers;
 • Alle kosten, uitgaven en belastingen eigen aan het onroerend goed te betalen;
 • Het onderhoudspersoneel en/of een huisbewaarder aanstellen, op te volgen en op te zeggen. Alsook zorgen voor de uitbetaling der lonen en alle wettelijke schikkingen na te leven ;
 • Alle noodzakelijke maatregelen treffen tegen brand, diefstal en andere schade en alle overeenkomsten aan te gaan die nuttig of noodzakelijk zijn voor een goed beheer en instandhouding van het toevertrouwde onroerend goed ;
 • Toezicht uitoefenen op niet-verhuurde panden;
 • In geval van vervreemding alle noodzakelijke documenten over te maken aan de notaris, een confrater of aan een expert met een schattingsopdracht.
 • Expertises uit gerechtelijke dossiers opvolgen;
 • Coördineren van grote werken.
   

Uiteraard is het van het grootste belang dat u het overzicht behoudt op uw investering.

Maandelijks wordt een rekeninguittreksel overgemaakt met alle inkomsten en uitgaven en het beschikbaar saldo, mits behoud van een voldoende provisie voor te voorziene uitgaven.

Jaarlijks wordt een financieel overzicht opgemaakt van kosten en baten, zodat de eigenaar eenvoudig zijn rendement kan berekenen. Een rendementsverhoging door een stipte opvolging is te verwachten.

Al het bovenstaande wordt strikt uitgevoerd op basis van uw richtlijnen (bijvoorbeeld bepaling van het bedrag waarboven voorafgaand overleg met eigenaar vereist is).

In principe vertegenwoordigen wij binnen ons basispakket de eigenaars op alle boven vermelde vlakken. Enkel expertises, coördinatie van grote werken en opvolging van gerechtelijke dossiers worden als bijkomende opdracht beschouwd.

Constante verhuur aan solvabele huurders is voor ons persoonlijk van belang. Onze vergoeding is immers een bepaald percentage van de huurgelden.

Aangezien de taak van de rentmeester sterk kan verschillen, is maatwerk noodzakelijk door een persoonlijk contact met de eigenaar. Zo kan het takenpakket van de rentmeester continu worden bijgestuurd. U kan ons telefonisch contacteren of hier een persoonlijke offerte aanvragen.

Contact